สัตว์ที่อายุยืน กับความเป็นมาที่ คนในยุคสมัยนี้ไม่รู้จัก

สัตว์ที่อายุยืน

คำว่า เต่าตนุ ออกเสียง ตะหนุ ชื่อภาษาอังกฤษว่า Green turtle กรีนเทอร์เทิล แปลว่า เต่าเขียว จากสีของกระดอง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chelonia mydas อยู่ในวงศ์ Cheloniidae และเป็นเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ใน

สกุล Chelonia เป็นเต่าทะเลที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีน้ำหนักมากเมื่อโตเต็มที่ โตเต็มที่เมื่ออายุได้ 4-7 ปี มีขนาดใหญ่รองจาก เต่ามะเฟือง ยาวประมาณ 1.5 เมตร ลักษณะเด่น มีเกล็ดบนส่วนหัว 1 คู่ บนกระดองแถว

ข้าง 4 เกล็ด น้ำหนักราว 130 กิโลกรัม หัวป้อมสั้น ปากสั้น เกล็ดเรียงต่อกันโดยไม่ซ้อนกัน กระดองหลังโค้งนูนเล็กน้อย บริเวณกลางหลัง เป็นแนวนูนเกือบเป็นสัน ท้องแบนราบขาทั้ง ๔ แบน เป็นใบพาย ขาคู่หลังมีขนาด

เล็กกว่าขาคู่หน้ามาก ขาคู่หน้ามีเล็บแหลมเพียงข้างละชิ้น สีของกระดองดูเผินๆ มีเพียงสีน้ำตาลแดงเท่านั้น แต่ถ้าหากพิจารณาให้ละเอียด

ลักษณะที่สำคัญ

จะพบว่าเกล็ดแต่ละเกล็ดของกระดองหลังมีสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลอมเขียว ขอบเกล็ดมีสีอ่อนๆ เป็นรอยด่างและมีลายเป็นเส้นกระจายออกจากจุดสีแดงปนน้ำตาล คล้ายกับแสงของพระอาทิตย์ที่ลอดออกจากเมฆ เต่า

ชนิดนี้จึงมีอีกชื่อว่า เต่าแสงอาทิตย์ ไข่ของมัน บางครั้งชาวบ้านก็เรียกรวมๆ กับเต่าทะเลชนิดอื่น ว่า ไข่จะละเม็ด เชื่อว่าเต่าตนุอายุยืน 80 ปี เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

พบกระจายพันธุ์ทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก ในไทยพบได้บริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน มักพบในเขตที่มีอุณหภูมิน้ำที่ค่อนข้างอุ่น คือ สูงกว่า ๒๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป

เต่าตนุ

เป็นเต่าที่กินทั้งพืชและสัตว์ แต่จะกินพืชเป็นหลัก จำพวกหญ้าทะเลหรือสาหร่ายทะเล ส่วนสัตว์น้ำขนาดเล็กทั่วไป เช่น ปลาหรือแมงกะพรุน เป็นอาหารรองลงไป ฤดูวางไข่ตกอยู่ในราวเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน

ในบริเวณอ่าวไทยและอยู่ในราวเดือนกันยายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ในทะเลอันดามัน จำนวนไข่ต่อครั้งมีตั้งแต่ 70-150 ฟอง เต่าขนาดโตเต็มที่แล้วจะว่ายน้ำหากินไปเรื่อยๆ แต่จะกลับมาวางไข่บนชายหาดที่ถือ

สาเหตุเต่าตนุเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เพราะมันถูกจับเป็นอาหารกันมากตั้งแต่ครั้งโบราณกาล จำนวนประชากรเต่าตนุลดลงจากการใช้ประโยชน์จากไข่เต่าและตัวเต่าเป็นการค้าอย่างเป็นระบบ โดยตัวเต่าจะให้เนื้อ น้ำมันและ

หนัง เต่าชนิดนี้ยังติดอวนจมน้ำตายมาก และจำนวนอีกไม่น้อยถูกชาวประมงใช้เบ็ดราวที่เรียงกันไว้อย่างถี่ๆ จับขณะที่จะขึ้นมาวางไข่อีกด้วย ไม่เพียงแต่ในไทยเท่านั้น ในประเทศอื่นๆ เต่าตนุตกอยู่ในสภาพเสี่ยงสูญพันธุ์

Author: