Content Delivery Network,cdn
Posted in เทคโนโลยี วิวัฒนาการ รู้เรื่องไอที โฮสติ้ง พื้นที่ทำเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน

CDN คืออะไร ใช้งานอย่างไร?

CDN= Content Deliver…

คำสั่ง linux
Posted in เทคโนโลยี วิวัฒนาการ รู้เรื่องไอที โฮสติ้ง พื้นที่ทำเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน

Linux Command พื้นฐานคำสั่ง

Linux คืออะไร? Linux…

Install Internet Information Services,IIS
Posted in เทคโนโลยี วิวัฒนาการ รู้เรื่องไอที โฮสติ้ง พื้นที่ทำเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน

Install Internet Information Services (IIS) คืออะไร

IIS คืออะไร IIS ย่อม…

ย้ายโดเมน
Posted in โฮสติ้ง พื้นที่ทำเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน

ย้ายโดเมนแล้วอายุการใช้งานเท่าเดิม จะโดเมนไปที่่ ssdhosting.in.th ได้อย่างไร

ย้ายโดเมนแล้วอายุการ…

Mail server vs Web hosting
Posted in โฮสติ้ง พื้นที่ทำเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน

การเช่า Mail server ต่างจาก เช่า Web hosting อย่างไร? จะ Backup ข้อมูลใน Email ได้อย่างไร?

การเช่า Mail server …